Algemene voorwaarden

 • Alle prijzen aanwezig in de praktijk, website of op aanvraag zijn onder voorbehoud van fouten en/of wijzigingen.
 • Alle prijzen zijn in euro’s.
 • Annuleren of wijzigen van afspraken minimaal 24 uur voor de afgesproken tijd. Bij niet nagekomen afspraken wordt de gereserveerde tijd volledig in rekening gebracht.
 • Contante betaling geschiedt na de pedicurebehandeling.
 • De cliënt voorziet Pedicure Step by Step vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de pedicure aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Pedicure Step by Styep neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een pedicure gespecificeerd klantenregistratiesysteem. Dit klantenregistratiesysteem voldoet aan de laatste beveiligingseisen. Afspraken worden vastgelegd in een  agenda en wordt conform wet en regelgeving bewaard.
 • PedicureStep by Step behandelt de persoonlijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens AVG, in de privacy verklaring op deze pagina verduidelijkt.
 • Pedicure Step by Step is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat de pedicure is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik,  werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 • Pedicure Step by Step is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.
 • Pedicure Step by Step geeft 7 dagen kwaliteitsgarantie op behandeling en producten. Garantie vervalt indien: De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd, de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd, de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.
 • Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Pedicure Step by Step.
 • Er zal dan in onderling overleg bekeken worden wat de (vervolg)behandeling is of dat er doorverwezen wordt naar een andere discipline.
 • Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling.

Privacy Verklaring

Pedicure Step by Step hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Pedicure Step by Step houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Pedicure Step by Step zijn wij verantwoordelijk voor de opslag van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Opslag van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Pedicure Step by Step opgeslagen ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden ten behoeve van de facturatie, afhandeling van uw betaling.
 • Communicatie over de afspraak/ opdracht en/of uitnodigingen deze afpraken worden vastgelegd in een agenda.
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
 • U kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten of producten.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) verzameld Pedicure Step by Step de volgende persoonsgegevens van u:

Persoonsgegevens

– Voor-en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– Emailadres

– Uw gegevens die u verstrekt via het contactformulier op de website www.pedicurezundert.nl

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

 • Digitale registratie bijhouden van biometrische gegevens en eventuele daarbij behorende aantekeningen, van uw voeten, ten behoeve van een juiste werkvoorbereiding en/of uitvoering van de te geven pedicurebehandeling
 • Uw Afspraak, datum/tijd, wordt vastgelegd in een (digitale) pedicure gespecificeerd klantenregistratiesysteem en bewaard conform de wetgeving

Verstrekking van gegevens aan derden

De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij met een derde partij delen, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving conform de AVG wetgeving
 • Een pedicure gespecificeerd klantenregistratiesysteem
 • Het eventueel verzorgen van de (financiële) administratie door een extern boekhoudkundig administratiekantoor. Uw persoonsgegevens zijn hier zichtbaar, met uitzondering van de hierboven genoemde bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, op de gefactureerde diensten en de (digitale) agenda conform de belastingwetgeving betreffende de noodzakelijke urenregistratie

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan een derde partij waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met de hierboven genoemde partijen (verwerkers) maken wij, in deze verwerkersovereenkomst, de benodigde afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens, als hierboven genoemd, niet aan andere partijen verstrekken. Tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat justitie in het kader van een onderzoek, (persoon)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen:

 • Welke gevestigd zijn buiten de EU
 • Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Pedicure Step by Step bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van wat de wet vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Zo zijn de volgende maatregelen van toepassing:

 • Alle personen die namens  Pedicure Step by Step van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan geborgd door een verwerkersovereenkomst
 • Pedicure Step by Step hanteert een wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • Wij anonimiseren persoonsgegevens indien u er niet prijs op stelt dat uw gegevens zichtbaar zijn
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens en onze systemen om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Deze back-ups worden gearchiveerd volgens de laatste technieken
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

Rechten omtrent uw gegevens

Vanaf 25 Mei 2018 zal Pedicure Step by Step bij iedere nieuwe intake en reeds bestaande klanten vragen om het ondertekenen van een document waarbij u Pedicure Step by Step toestemming geeft voor het (digitaal) verwerken van uw persoonsgegevens, omschreven zoals hierboven. Indien u hier geen prijs op stelt kunnen wij u niet als klant inschrijven. U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de opslag van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.  Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens opslaan op basis van een door u gegeven schriftelijke toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming schriftelijk in te trekken. Uw persoonlijke gegevens zullen uit ons bestand verwijderd worden indien u geen client meer bent van Pedicure Step by Step in achtneming van de geldende archiveringswet bijv. de aan u verstrekte facturen, hier zijn wij verplicht conform de belastingwetgeving deze te archiveren.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:

Pedicure Step by Step / Pedicure Zundert

t.a.v Jolanda Konings

Zandweide 33, 4882 BD Klein-Zundert

Tel.: 076 597 63 87 of +31 6 27 65 60 29

pedicurestepbystep@live.nl

© 2015 Gianni Ritchie. All rights reserved.